Księgi handlowe

Księga handlowe – usługi

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
 • opracowanie zakładowego planu kont zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, PFRON, NBP
 • rejestracja spółek
 • sporządzanie raportów kasowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do właściwego urzędu
 • rozliczanie z ZUS właściciela
 • obsługa kadrowo-płacowa pracownika
 • przechowywanie pełnej dokumentacji i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z umową
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej, bilans, rachunek zysków i strat
 • bieżące informowanie klienta o zmianach prawno-podatkowych dotyczących działalności klienta
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności
 • generowanie i przesyłanie do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT, JPK_KR, JPK_KPIR oraz pomoc przy wysyłaniu JPK_FA, JPK_MAG
Usługi księgowości MKF w Gnieźnie i w Poznaniu Oferta