Księgi handlowe w Gnieźnie – Biuro Rachunkowe MKF

Szerokie spektrum usług Biura Rachunkowego MKF z Gniezna zawiera prowadzenie ksiąg rachunkowych. To alternatywa dla księgi przychodów i rozchodów oraz podstawa działania każdej firmy. Nasi specjaliści zadbają, aby finanse przedsiębiorstwa były w pełni przejrzyste, a zapisy – mogły służyć do prognozowania dalszej kondycji biznesu. W poniższym tekście opisujemy, jak wygląda usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych w naszym biurze.

Biuro rachunkowe Gniezno, Poznań, Swarzędz – księgi handlowe

Zanim przejdziemy do opisu obsługi księgowości, warto wyjaśnić, czym są księgi handlowe. Księgi rachunkowe (zwane także handlowymi), które dla Państwa prowadzimy, to zapis każdego zdarzenia gospodarczego w firmie w danym roku podatkowym. Zawierają m.in. informacje o obrotach, saldach, zapis aktywów i pasywów, a także operacji finansowych dokonanych przez podmiot.

Księgi, aby jasno przedstawiać sytuację finansową firmy, są podzielone na kilka części.

 1. Dziennik jest potrzebny do chronologicznego zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych. Zapisy są dodatkowo numerowane, a obroty liczy się w sposób ciągły. Umiejętnie prowadzony dziennik pozwala uzgodnić obroty z wynikiem z zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
 2. Księga główna – to w niej obowiązuje ewidencja księgowa zgodna z zasadą podwójnego zapisu. Każda operacja gospodarcza musi być zaksięgowana na dwóch kontach księgi głównej – po stronie „Winny” i „Ma”. W księdze głównej rejestrowane są zapisy z dziennika, ale w porządku systematycznym.
 3. Księgi pomocnicze, czyli konta analityczne, są niezbędne do rejestracji tych samych zdarzeń, co w księdze głównej, uzupełnionych o dodatkowe dane. Oznacza to, że zapisy kont ksiąg pomocniczych muszą być zgodne z saldami i zapisami z księgi głównej.
 4. Zestawienie obrotów i sald nazywa się bilansem próbnym. Służy do sprawdzenia przestrzegania zasady podwójnego zapisu (sumy obrotów są takie same), a także kompletności i poprawności zapisu.
 5. Inwentarz to wykaz składników aktywów i pasywów jednostek, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości. W pozostałych firmach jego funkcję spełnia zestawienie sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

Księgi przychodów i rozchodów a księgi rachunkowe – Gniezno, Poznań, Swarzędz

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczona forma prowadzenia księgowości, często nazywana małą księgowością. Jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna stanowią jedyne formy biznesu, w których wykorzystuje się KPiR. Warto jednak pamiętać, że nawet te podmioty mogą z powodzeniem prowadzić pełną księgowość (czyli wykorzystać księgi rachunkowe).

Gromadzenie danych finansowych w księgowości uproszczonej jest mniej skomplikowane, dlatego niektórzy przedsiębiorcy decydują się na samodzielne jej prowadzenie. Niestety na jej podstawie nie można stworzyć kompleksowego obrazu sytuacji finansowej firmy. Z zebranych danych trudno stworzyć plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz ułożyć dokładną analizę funduszy. Tylko pełna księgowość pozwala uzyskać informacje niezbędne do tych celów, z drugiej strony jest dość wymagająca, należy zatem zaufać specjalistom.

księgi handlowe Gniezno, Poznań, Swarzędz

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w Wielkopolsce?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591). Pełnej księgowości wymaga się od:

 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym w organizacji) oraz cywilnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwach w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 miliony EUR;
 3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych albo przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych bez względu na wielkość przychodów;
 4. gmin, powiatów, województw i ich związków oraz jednostek i zakładów budżetowych;
 5. jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej (poza spółkami wymienionymi w pkt 1 i 2);
 6. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;
 7. innych jednostek, jeśli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym fundusze zostały przyznane.

W wielkim skrócie, do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne i pozostałe spółki, których roczne przychody sięgają ponad 2 miliony EUR.

Prowadzenie ksiąg handlowych w Gnieźnie – limit na księgi handlowe

Wielu Klientów zastanawia się, ile wynosi limit obrotu do ksiąg rachunkowych w Poznaniu czy innej miejscowości. Taki limit trzeba obliczyć, konwertując 2 miliony EUR na walutę PLN po średnim kursie NBP w pierwszym dniu roboczym października. Przykładowo 1 października 2021 r. średni kurs euro NBP wynosił 4,5941 zł.

2000000 euro ⨉ 4,5941 zł/euro = 9188200 zł

Podmioty, których przychody na 2021 rok wyniosły 9188201 zł od 1 stycznia 2022 r. powinny przejść na pełne księgi rachunkowe.

Przedstawiony limit działa jednak również w drugą stronę – jeśli spółka partnerska dotychczas stosowała pełną księgowość, ale obecnie myśli o uproszczonej księgowości, z powodzeniem może to zrobić (o ile w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła podanego limitu).

Księgi handlowe online – Poznań

Pomimo określenia „prowadzenie ksiąg rachunkowych” pełną księgowość wykonuje się obecnie nie w postaci papierowej, a cyfrowej. Co to oznacza? Że zamiast grubych ksiąg dane wprowadzamy do systemów komputerowych. Prowadzenie pełnej księgowości dla wielkopolskich przedsiębiorców w trybie online pozwala im na kontrolę wprowadzonych danych o każdej porze dnia lub nocy. To wielkie udogodnienie – specjalna aplikacja oszczędza czas, jest źródłem nieskończonej liczby dokumentów i przejrzyście przedstawia informacje o spółce.

Na żądanie urzędu skarbowego trzeba pamiętać o wygenerowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego – prowadzenie ksiąg handlowych online ułatwia ten proces. Jako pracownicy Biura Rachunkowego z Gniezna wygenerujemy JPK_VAT, JPK_KR i JPK_KPIR, a także pomożemy Państwu przy wysyłaniu JPK_FA oraz JPK_MAG.

Czy księgi handlowe można prowadzić samodzielnie?

Prawnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca dokonywał wpisów w księgach rachunkowych. Pełna księgowość jest jednak skomplikowana i czasochłonna. Ponadto wymaga wiedzy z zakresu rachunków, podatków, a także prawa. Księgowi z Biura Rachunkowego MKF w Poznaniu wciąż aktualizują swoją znajomość zmieniających się przepisów.

Korzystanie z naszej pomocy to krok, na który zdecydowało się już wielu właścicieli firm. I nic dziwnego – doświadczenie, specjalistyczna wiedza i chęć samodoskonalenia to cechy świadczące, że warto nam zaufać. Decydując się na współpracę, trzeba pamiętać o:

 • powiadomieniu właściwego urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania,
 • zapewnieniu dostępności ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki, w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami wspomnianymi wcześniej księgi rachunkowe w Gnieźnie, Poznaniu czy Swarzędzu prowadzimy rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Oznacza to, że zapisy tworzone przez pracowników Biura Rachunkowego MKF są zgodne z rzeczywistością i znajdują się na odpowiednich kontach księgi głównej jak najszybciej od momentu zdarzenia gospodarczego.

Przedsiębiorca czy urząd może w dowolnej chwili dokonać kontroli ksiąg. O sprawdzalności zapisów świadczą dowody wykazujące, że dana operacja miała miejsce. Aby było to możliwe, przechowujemy odpowiednią dokumentację, np. faktury zakupu i sprzedaży, raporty czy wyciągi bankowe za bieżący rok do czasu wydania zgodnie z umową. Jeśli księgi są prowadzone na bieżąco, zawarte w nich zapisy umożliwiają przygotowanie sprawozdania finansowego, rozliczeń lub deklaracji w wyznaczonym terminie.

prowadzenie ksiąg handlowych Gniezno, Poznań, Swarzędz

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Gnieźnie, Poznaniu, Swarzędzu

Chociaż pełna księgowość polega głównie na niej, obsługa ksiąg handlowych w Swarzędzu to nie wszystko, co możemy Państwu zaproponować. Biuro Rachunkowe MKF to perfekcyjna księgowość – dopasowana do potrzeb Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

 • Wspieramy Państwa podczas rejestracji i likwidacji działalności.
 • Opracowujemy zakładowy plan kont zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
 • Formułujemy niezbędne sprawozdania dla GUS-u, PFRON czy NBP.
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe, bilansy, rachunki zysków i strat.
 • Realizujemy raporty kasowe.
 • Przygotowujemy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do właściwego urzędu.
 • Rozliczamy właściciela przedsiębiorstwa z ZUS-em.
 • Prowadzimy obsługę kadrowo-płacową pracowników firmy.
 • Na bieżąco informujemy Klienta o zmianach w prawie podatkowym, jeśli dotyczą Państwa działalności.

Księgi handlowe – cennik

Prowadząc Biuro Rachunkowe, sami jesteśmy przedsiębiorcami, dlatego doskonale wiemy, jak ważne są przemyślane inwestycje. Pomoc księgowego to nieodzowny element prowadzenia firmy – warto zadbać, aby księgi były prowadzone przez doświadczonego specjalistę.

Zachęcamy do zapoznania się z kosztami naszych usług w zakładce „Cennik„. Podane kwoty są orientacyjne, ponieważ każda firma ma nieco inne potrzeby. Cena realizacji usługi zależy od danej umowy, a także szczegółów zlecenia. Prowadzenie pełnej księgowości, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego czy prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz generowanie i wysyłanie JPK_VAT to odmienne zadania do wykonania, dlatego oznaczamy je różnorodnymi kwotami. Aby uzyskać precyzyjną wycenę, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.